Els nostres cursos

CAP

L' acrònim CAP correspon a un Certificat d'Aptitud Profesional amb validesa en tot el territori de la Unión Europea, que serveix per acreditar que un conductor ha superat els cursos i exàmens exigits per la obtenció de la cualificació inicial com a conductor professional. És un certificat que no té plaç de caducitat però la seva vigència depén de que el seu titular segueixi, dintre d'uns terminis determinats en la normativa, els cursos de formació contínua que correspongui.

¿A quins conductors afecta?

A aquells que hagin de conduir vehícles d'empreses establertes en qualsevol Estat membre de la Unión Europea, per la que resulti obligatori estar en posessió de permisos de conducció de les categoríes C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

¿A partir de quan és exigible el CAP?

En relació a la exigència del CAP és necessari diferenciar entre exigència de la qualificació inicial i la de la formació continua. La qualificació inicial s'exigirà:
- Pels conductors titulars dels permisos D1, D1+E, D, D+E expedits a partir del 11 de setembre de 2008.
- Pels conductors titulars dels permisos C1, C1+E, C, C+E expedits a partir del 11 de setembre de 2009

ADR

Cursos per a l'obtenció i renovació del permís de matèries perilloses. Realitzem totes les especialitats (bàsic, cisternes, explosius i radioactius).
Els requisits per a la inscripció és posseir el permís de la classe B, amb un any d'antiguitat.

Les hores obligatòries per a l'obtenció de cada una de les especialitats són:
- 18 hores per al Bàsic.
- 9 hores per a cada una de les especialitats.

Per l'obtenció es realitza un exàmen oficial a través de la prefactura de trànsit.
Pel reciclatge es realitza un curs i un exàmen en la mateixa autoescola, la qual certificarà una vegada s'hagi acabat el curs que l'alumne l'ha realitzat i es prodeceix a la renovació del carnet.

Les hores obligatòries per al reciclatge són:
- 9 hores per al Bàsic.
- 4,5 hores per a cada una de les especialitats.

Aquests cursos se solen realitzar en caps de setmana en horaris flexibles.

Conducció eficient

El curs va dirigit a conductors professionals amb l'objectiu bàsic de donar la informació més àmplia sobre l'ús dels diferents elements del vehicle, per aconseguir el màxim rendiment energètic, reduir les emissions contaminants al medi ambient i augmentar la seguretat a la conducció.

Metodologia

La metodologia d'aquesta acció formativa consisteix en una divisió en tres fases:

- Primera Fase: Es realitza, amb tots i cada un dels participants, un recorregut escollit de forma circular amb un contingut de trams en via urbana i interurbana en el qual els alumnes condueixen tal com estan acostumats a fer-ho habitualment. En la fase es faran una sèrie d'apunts relatius a la utilització del fre de servei, desenvolupament del canvi de marxes, forma de conducció general, temps invertit i consum de carburant.
- Segona Fase: Impartició de la classe teòrica dels conceptes i elements fonamentals de la conducció econòmica, segura i racional.
- Tercera Fase: Es realitza un nou recorregut anterior però adaptant la conducció partint de les explicacions donades en la classe teòrica. Es tornen a realitzar les anotacions esmentades anteriorment durant un segon recorregut i es farà la comparativa.

Capacitació professional per a transportistes

El curs s'adreça als transportistes autònoms que portin un vehicle amb una mass màxima autoritzada superior a 2000 kg.

Hi ha 2 tipus d'examen:
- Per vehicle lleuger fins a 3500kg. Només per l'àmbit de Catalunya. - Per vehicle pesat de més de 3500kg. Per àmbit nacional.

El temari consta de 3 parts:
- Comptabilitat
- Laboral (Seguretat social, nòmines, dret,...)
- Normativa de transports (tacògraf, pesos i dimensions, transport intermodal)

Carretons elevadors

El curs s'adreça a persones que utilitzen carretons, personal de manteniment i responsables de seguretat amb l'objectiu bàsic de donar la més àmplia informació sobre l'ús dels carretons elevadors, la professionalització dels seus conductors i aconseguir el màxim de seguretat en la conducció.

Temari del Curs. Part teòrica:
- La professió d'operador de carretons.
- Descripcions físiques dels carretons elevadors.
- Possibles situacions de risc en estimbar el carretó.
- Normes de conducció i circulació.
- Normatives aplicables en la prevenció de riscos laborals en carretons.